Deutsch Polski English Russian

Regulations

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.WELOVEBEDS.PL

 

§ 1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

 1. SKLEP INTERNETOWY:
  1. „Sprzedający” oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedającym jest:
   Małgorzata Pasierbska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WeLoveHomes.pl Małgorzata Pasierbska z siedzibą w Świdnicy (66-008), przy ul. Radomia 2A, posiadająca NIP: 9290017863, REGON: 977978930, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, telefon kontaktowy: + 48 696 921 642,
   adres e-mail: biuro@welovebeds.pl
  2. „Administrator danych osobowych” oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników celem wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez Sprzedającego, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne zawarcie umowy sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedającym a Klientem oraz jej realizacja. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego szczegółowe dane zostały wskazane w pkt. 1 powyżej.
  3. „Użytkownik”, „Klient”, „Kontrahent” oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
  4. „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22 1 Kodeksu cywilnego;
  5. „Przedsiębiorca” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz nabywającą Produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;
  6. „Konto Klienta”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zebrane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji;
  7. „Serwis internetowy”, „Sklep internetowy” „Serwis”, „Sklep” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.welovebeds.pl służącą do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.
  8. „Strona produktowa” oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
  9. „Produkt” w myśl art. 449 1 Kodeksu cywilnego oznacza rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą. Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;
  10. „Karta podarunkowa” oznacza wystawiony przez Sprzedającego bon towarowy na okaziciela reprezentowany przez kod alfanumeryczny, uprawniający do zapłaty ceny Produktów i kosztów wysyłki do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Karty; Karta podarunkowa może zostać wysłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w formie pisemnej wysłana tradycyjną drogą na adres podany przez Klienta;
  11. „Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich nie uwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.
  12. „Kod Rabatowy”, „Kupon rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu w formularzu zamówienia powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.
  13. „Podmiot realizujący płatność” oznacza płatności realizowane w Serwisie w formie przedpłaty przy użyciu karty płatniczej lub przelewu online dokonywane są wedle wyboru Klienta za pośrednictwem:

   a) PayU.pl – serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.payu.pl prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23- 08-495, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych opłaconym w całości, świadczącego usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 roku, wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem nr IP1/2012. Wykonywanie transakcji płatniczych za pośrednictwem PayU.pl podlega zasadom opisanym w Regulaminie Korzystania z Serwisu, zamieszczonego na stronie http://payu.pl/system/files_force/REGULAMIN_USLUGI_PLATNOSCI_ELEKTRONICZNYCH.pdf?download=1

   b) PayPal.com.pl – serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.paypal.com Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiada w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Wykonywanie transakcji płatniczych za pośrednictwem PayPal.com.pl podlega zasadom opisanym w Regulaminie Korzystania z Serwisu, zamieszczonego https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-safety- and-security

 2. INNE
  1. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta;
  2. „Newsletter” oznacza bezpłatną usługę, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej, skierowaną do zainteresowanych korzystaniem z niej Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie oraz informacje o rabatach i promocjach;
  3. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827);
  4. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  5. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  6. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  7. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).


§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis służy do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00, za pomocą telefonu lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.
 3. Sprzedający nie udziela gwarancji na zakupione Produkty, ale Klientom przysługuje prawo do korzystania z rękojmi za wady rzeczy.
 4. Główne cechy świadczenia, w tym cechy oferowanego produktu, są określone przy każdym Produkcie na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.
 5. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktywny adres e-mail;
  3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;
  4. włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  5. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest dobrowolne.
 7. Serwis umożliwia złożenie zamówienia i dokonanie zakupu zarówno po bezpłatnym zarejestrowaniu i zalogowaniu się na swoje Konta Klienta, jak i bez konieczności rejestracji Konta.
 8. Rejestracja Konta lub złożenie zamówienia i dokonanie zakupu jest dozwolone dla osób od 13 roku życia. W tym zakresie korzystanie z Serwisu przez małoletnich jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 9. Rejestracja Konta Klienta umożliwia dostęp do historii dotychczasowych zamówień dokonanych po zalogowaniu się do tego Konta oraz zapisanie danych teleadresowych Klienta bez konieczności każdorazowego ich wpisywania przy dokonywaniu kolejnych zamówień.
 10. Rejestrując się lub składając zamówienie bez rejestracji Konta, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 11. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
 12. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 13. W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 14. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany bez pisemnej zgody Sprzedającego w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze.
 15. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA
  1. W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Klient wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce pojawiającej się po kliknięciu w „Ustawienia konta” a następnie „Zarejestruj się”, uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: nazwa użytkownika, hasło, powtórzenie wpisanego hasła aktualny adres email, imię, nazwisko, kod pocztowy, adres (ulica), miasto, kraj, województwo, telefon Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony w e-mailu przsłanym w odpowiedzi na rejestrację.
  2. W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
  3. W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, polegającego na założeniu konta Klienta oraz realizacji i obsługi zamówień, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.
  5. Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość zmiany lub poprawy podanych danych w zakładce Moje Konto, dostępnej pod adresem http://www.welovebeds.pl/pl/panel
  6. Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość zmiany hasła w zakładce Moje Konto, dostępnej pod adresem http://www.welovebeds.pl/pl/panel
  7. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@welovebeds.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta.
 2. PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTU
  1. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  2. Złożenie zamówienia oznacza wybór Produktu za pośrednictwem przycisku „Kup”, a następnie, po przejściu do Koszyka, wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie, po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji konta. Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. podania danych osobowych identyfikujących Klienta oraz odbiorcę przesyłki, aktywnego adresu e-mail, adresu odbiorcy zamówienia, dokonania wyboru rodzaju płatności oraz wyboru rodzaju wysyłki. Po wypełnieniu formularza Klient aktywuje pole pod przyciskiem „Przejdź dalej” przekierowujące go do strony z podsumowaniem zamówienia.
  3. Na stronie z podsumowaniem zamówienia Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów wraz z kosztami przesyłki, o wybraniu interesującej Klienta opcji dostawy i płatności, o prawie odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu zakupionego Produktu leżących po stronie Klienta oraz o danych Sprzedającego. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  4. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
  5. W celu złożenia zamówienia należy udzielić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, dla skutecznej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, tj. wysyłki zamówionego Produktu.
  6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczne potwierdzenie wysłane na wskazany przez niego adres e-mail.
  7. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
  8. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, UPS, Pocztex,DHL, Poczta Polska
  9. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane faktur VAT lub paragonów fiskalnych - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.
  10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 3. PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTU PRZEZ REALIZACJĘ KARTY PODARUNKOWEJ
  1. Karta podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od momentu jej wydania Klientowi bądź osobie przez niego obdarowanej wg jego dyspozycji. Wraz z wydaniem Karty następuje jej aktywacja. Po upływie terminu ważności Karta podarunkowa nie może zostać zrealizowana.
  2. Karta podarunkowa może zostać wysłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w formie pisemnej na adres podany przez Klienta.
  3. Karta podarunkowa podlega realizacji w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.welovebeds.pl. (proszę o podlinkowanie dla nowej strony)
  4. Karta podarunkowa uprawnia do zapłaty ceny Produktów i kosztów wysyłki do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Karty. Jeżeli cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty podarunkowej będzie wyższa niż wartość nominalna tej Karty, różnicę należy pokryć zgodnie ze stosowanymi w Sklepie formami płatności. Gdy wartość zakupionych Produktów i kosztów wysyłki jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.
  5. Zapłata za Produkty przy użyciu Karty podarunkowej z zastrzeżeniem jej wartości nominalnej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 powyżej, a ponadto poprzez wpisanie w Koszyku w polu oznaczonym „Kupon” kodu alfanumerycznego znajdującego się na tej Karcie podarunkowej.
  6. Sprzedający nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. z powodu zniszczenia lub utraty Karty podarunkowej, w tym kradzieży.
  7. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
  8. W przypadku zwrotu Produktów nabytych przez realizację Karty podarunkowej ich wartość nominalna jest dopisywana z powrotem na tej Karcie podarunkowej.
  9. W przypadku zgłoszenia reklamacji Produktu nabytego przez realizację Karty podarunkowej i jej pozytywnego rozpatrzenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, Klientowi zostanie wydana nowa Karta podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Produktu. Termin ważności nowej Karty Podarunkowej liczony będzie od dnia jej wydania.
  10. Reklamacja dotycząca Karty Podarunkowej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis uzasadnienie reklamacji. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres Sprzedającego, podany w § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
  11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
  12. Pozostałe warunki reklamacji określają obowiązujące przepisy prawa.
  13. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym ustępie będą miały
   zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
  14. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Możliwe są następujące formy płatności:
   1. za pobraniem – przy odbiorze zamówienia;
   2. w formie przedpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia:
    1. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana oraz w sposób bezpieczny autoryzowana przez wybrany przez Klienta Podmiot realizujący płatność (możliwość wyboru pomiędzy Dotpay.pl, PayU.pl, Transferuj.pl, Przelewy24). Po dokonaniu wyboru tej opcji płatności, Serwis przekierowuje Klienta na stronę płatności.
    2. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - forma płatności elektronicznej obsługiwana oraz w sposób bezpieczny autoryzowana przez Podmiot realizujący płatność. Po dokonaniu wyboru tej opcji płatności, Serwis przekierowuje Klienta na stronę płatności.
  2. W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, zamówienie jest przygotowywane do wysyłki po kompletnym wypełnieniu formularza dostawy.
  3. W przypadku wyboru formy płatności po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przygotowane do wysyłki po wypełnieniu formularza dostawy oraz zaksięgowaniu
  4. wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
  5. W przypadku złożenia zamówienia, których przedmiotem jest Produkt wykonany według indywidualnej specyfikacji Klienta lub przedmiot wielkogabarytowy (łóżko, wezgłowie, stelaż łóżka, materac) Sprzedający wysyła Produkt po przedpłacie.
 5. WYSYŁKA
  1. Sprzedający informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy - wysyłka możliwa na terytorium Polski, oraz krajów Unii Europejskiej
  2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony do miejsca poza granicami Polski, Klient, składając zamówienie, jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów, wraz z informacją o obowiązku zapłaty kosztów dostawy, które zostaną sprecyzowane po złożeniu zamówienia (są to koszty, których wysokości nie można ustalić wcześniej). Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu. Sprzedający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia poza granice Polski. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub kosztów wysyłki i odstąpienia od umowy.
  3. Na terytorium Polski Sprzedający wysyła zamówiony Produkt za pośrednictwem:
   1. Poczty Polskiej – Pocztex;
   2. firmy kurierskiej DPD, UPS, DHL, Fedex
  4. Na terytorium Polski koszty wysyłki wynoszą:
   1. Za paczki do 30 kg
    - za pobraniem: 21 zł;
    - po przedpłacie: 18 zł.
  5. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
  6. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego więcej niż jeden przedmiot wielkogabarytowy np. wezgłowie, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.
  7. Na terytorium Polski termin doręczenia zamówienia wynosi:
   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej – Pocztex : maksymalnie 3 dni robocze;
   2. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, UPS, DHL, Fedex : maksymalnie 2 dni
    robocze.
  8. Wysyłka i dostawa przedmiotu wielkogabarytowego przez podmioty wskazane powyżej nie obejmuje usługi wniesienia zamówionej przesyłki do lokalu klienta.
  9. Łączny czas spełnienia świadczenia, naliczany od daty wypełnienia procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym paragrafie, jest różny w zależności od grupy produktowej i wynosi maksymalnie:
   1. produkty personalizowane na zamówienie - 2 tygodnie;
   2. pościel - 7 dni roboczych;
   3. koce-pledy - 7 dni roboczych;
   4. dpoduszki wewnętrzne - 5 dni roboczych;
   5. poszewki dekoracyjne - 3 dni robocze;
   6. pufy – 5 dni roboczych
   7. wypełnienia do poszewek dekoracyjnych - 3 dni robocze.
   8. Świece, woski , kominki i saszetki zapachowe – 3 dni robocze.
   9. Karty upominkowe – 3 dni robocze

 

§ 4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 28 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostarczenia mu zakupionego Produktu. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 3. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 28 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając danych wskazanych w § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:
  1. drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres:
   biuro@welovebeds.pl.
  2. za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli na
   adres PPHU Małgorzata Pasierbska, ul. Radomia 2A, 66-008 Świdnica, z
   sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 6. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: formularz odstąpienia od umowy
 7. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedającemu zakupiony Produkt, a Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia mu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 28 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić przyjęcia towaru w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

 

§ 5
REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

 1. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają rękojmi.
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. 1) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. 2) charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. 3) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo, w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 8. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedającego oraz opisem reklamacji.
 9. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres Sprzedającego, podany w § 1 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
 10. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem: formularz reklamacyjny 
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 12. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.
 13. Pozostałe warunki reklamacji określa Kodeks cywilny.

§ 6
NEWSLETTER

 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się” bądź też zaznaczył podczas
  procesu rejestracji checkbox o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera.
 2. W celu otrzymywania Newslettera należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora:b iuro@welovebeds.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 7
ZMIANY REGULAMINU

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika oraz komunikatu na stronie głównej sklepu. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Klienta z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin przed wejściem w życie zmienionego regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Klienta ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.


§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018.01.15 roku.
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej PPHU Małgorzata Pasierbska, pod którym można się ze Sprzedającym skontaktować, to biuro@welovebeds.pl.
 3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 5. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego biuro@welovebeds.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.


New products
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl